CHKO Křivoklátsko

Křivoklátské lesy byly pro svou výjimečnost a ucelenost vyhlášeny v roce 1978 Chráněnou krajinou oblastí (od roku 1977 jsou dokonce součástí Biosférické rezervace pod ochranou UNESCO). Sídlo správy CHKO se nachází ve Zbečně. Křivoklátsko je spojeno nejen s lesy, ale především kouzelným údolím kolem Staré řeky – Berounky. Náladu kraje umocnil ve svých knihách nezapomenutelným způsobem Ota Pavel: ‚Nad ostrůvkem u řeky stoupala do výšky stráň, a byla to zvláštní stráň, nebylo v ní žádné kamení, jaké v takové stráni bývá, ale hebký vysoký pažit na plošinkách mezi mohutnými duby, sem se chodila pást zvěř a tudy klusala pít k řece. Byla to vlastně krásná zahrada a nebo také zámecký park …‘.

Pohyb cyklistů v rámci chráněné oblasti je jasně vymezen zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: cyklisté se smí pohybovat po všech lesní cestách stejně jako cestách turistických. Výjimkou jsou oblasti národních přírodních rezervací (nikoliv rezervací!), kam je přístup omezen (nejen cyklistům). Jedná se o NPR Vůznice, Týřov, Velká Pleš a Kohoutov. Podle § 29 f) se stanovuje, že „na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno […] jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.“  Ani do jedné z rezervací nevede značená stezka či cyklostezka, po níž byste se mohli legálně pohybovat. Podmínkou zákazu vstupu do oblasti podle § 64 zůstává, aby „zákaz či omezení vstupu musí být řádně vyznačeny na všech přístupových cestách a vhodným způsobem i na jiných místech v terénu.“

V chráněné krajinné oblasti můžete být kontaktováni stráží přírody (15 členů pro celé CHKO v roce 2012). Stráž přírody, jejíž postavení je upraveno zákonem 114/1992 Sb., poznáte bezpečně: člen stráže má povinnost nosit stejnokroj s ramenní nášivkou označující Stráž přírody a vždy, když Vás osloví, se také prokazuje odznakem a průkazem. Na požádání je povinen Vám poskytnout číslo svého průkazu.

Strážce má statut úřední osoby, tudíž smí ze zákona zjišťovat Vaši totožnost a Vaší povinností je se mu prokázat. Strážce však smí požadovat průkaz totožnosti pouze v případě, že existuje důvodné podezření z porušování zákona o ochraně přírody (rozdělávání ohně, táboření mimo vyhrazená místa, pohyb mimo značené cesty v rámci NPR apod.). Pokud toto podezření neexistuje, není strážce Vaši totožnost oprávněn zjišťovat.

Pokud na žádost strážce přírody, který má důvodné podezření z porušování zákona o ochraně přírody, Váš průkaz totožnosti nepředložíte, vnímá se tento krok jako maření úředního výkonu.  Strážce Vás smí – opět podle znění zákona – v takovém případě zadržet do příjezdu Policie ČR, případně předvést policejnímu orgánu. Budete-li se zadržení fyzicky bránit, bude na tento krok pohlíženo jako na násilí proti úřední osobě (Zákon č.40/2009 Sb.), přičemž můžete být potrestáni odnětím svobody až na 4 roky.

Stráž proti Vám nesmí použít donucovacích prostředků. V příručce strážců vydané Asociací strážců s podporou Ministerstva životního prostředí se doporučuje: „V praxi na odlehlém místě platí tedy zákon silnějšího, nezapomeňte, že u nás stráž nemá statut policie jako na Slovensku nebo v zemích s americkým modelem strážce přírody, kde k tomu mají oporu v zákonu, používají služební zbraně a služebního psa, pouta a především: jsou k tomu cvičeni […]. ZOPK neumožňuje, jako např. kolegům na Slovensku, k zadržení přistižené osoby použít donucovacích prostředků. Jak však někoho zajistit a zároveň se nedostat do konfliktu s omezováním jeho osobní svobody, však naši zákonodárci již neřešili a každá rada je zde drahá. O něco snáze řešitelná je situace, pokud jsou strážci dva (příp. má strážce s sebou důvěryhodného společníka; o služebním psu nemluvě) […] Pokud je strážce sám, nebo pokud je přestupců několik, záleží vše už jen na komunikačních dovednostech a odhodlanosti strážce.“

Zásady chování v CHKO Křivoklátsko:

 1. Při svých výletech používejte cesty a turisticky značené stezky. Mimo ně můžete poškozovat přírodu.
 2. Na kole jezděte po cestách a značených cyklotrasách. Mimo ně poškozujete přírodu.
 3. Automobily parkujte na vyhrazených místech, jezdit mimo veřejné komunikace je zakázáno.
 4. Své zvířecí společníky mějte na vodítku, neohrozíte tak volně žijící živočichy.
 5. Odpadky do přírody nepatří. Co si do přírody donesete, zase si z přírody odneste.
 6. Nevyrývejte své pozdravy do stromů a skal, využijte prosím soudobých telekomunikačních prostředků.
 7. Uchovávejte paleontologickou minulost Křivoklátska. Sběr a prodej trilobitů je zakázán.
 8. Nevstupujte do národních přírodních rezervací mimo turistické cesty.
 9. Stanujte a tábořte pouze ve vyhrazených kempech, oheň rozdělávejte na vyhrazených ohništích. Táboření a rozdělávání ohňů mimo vyhrazená místa je zakázáno.
 10. Nerušte zvířata, nechte rostliny růst, kameny ležet a skály stát.
 11. Chovejte se tiše, vychutnávejte si krajinu v celé kráse a půvabu.